Telephone

0794-5780328

Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
Eel
flying fish roe
flying fish roe
flying fish roe
flying fish roe
flying fish roe
flying fish roe
Copy right © Jiangxi HuaYi Food Co., Ltd. | URL:http://www.rachelfloriopr.com | E-mail:zzdyob@qq.com | ZipCode:335300
Address:No.1 Dajueshan Development Zone, Zixi, Jiangxi Postal | Support IPV4 and IPV6 two-way access | Telephone:0794-5780328 5780066 | Technical Supports:HUAQILIFANG