Telephone

0794-5780328

Location:Home - Contact Us


Jiangxi HuaYi Food Co., Ltd.
Telephone:0794-5780328  5780066
Fax:0794-5789288
E-mail:zzdyob@qq.com
ZipCode:335300
No.1 Dajueshan Development Zone, Zixi, Jiangxi Postal
URL:http://www.rachelfloriopr.com

Copy right © Jiangxi HuaYi Food Co., Ltd. | URL:http://www.rachelfloriopr.com | E-mail:zzdyob@qq.com | ZipCode:335300
Address:No.1 Dajueshan Development Zone, Zixi, Jiangxi Postal | Support IPV4 and IPV6 two-way access | Telephone:0794-5780328 5780066 | Technical Supports:HUAQILIFANG